نقش دوچرخه در سلامت فردی و اجتماعی

نقش دوچرخه در سلامت فردی و اجتماعی

نقش دوچرخه در سلامت فردی و اجتماعی

اﻣﺮوزه ﻣﺰاﯾﺎی ﺗﺤﺮک و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺑﺪﻧﯽ روزانه ﺑرای عموم مردم امری ثابت شده،

خواهد بود و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻓﻌﺎل ، از زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ و ﺷﺎداب ﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ

و  در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ها در برابر عواملی چون ﺗﻨﺶ ھﺎی رواﻧﯽ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎری ها

ﺑﯿﺸﺘﺮ می گردد. در این راستا و با توجه به نکات گفته شده، می توان به ورزش دوچرخه سواری اشاره نمود.

در حقیقت دوچرخه سواری از جمله تفریحات مفرح می باشد، که طی تحقیقات

به عمل آمده نه تنها برای سلامت جسمی  فرد موثر بوده، بلکه در سلامت

روان جامعه هم نقش بسزایی خواهد داشت.

در واقع دوچرخه سواری از جمله ورزش هایی بوده که به صورت تک نفره و یا گروهی انجام می گیرد

و برای تمرینات دوچرخه سواری نیاز به شرایط  و محیط های خاصی نبوده و فقط کافی است

که دوچرخه سوار اقدام برای تمرین دوچرخه سواری نماید.

هم چنین لازم به ذکر است که دوچرخه سواری نقش عمده ای در سلامت افراد خواهد داشت

و نه تنها برای سلامت زانو و تقویت عضلات پا مفید می باشد، بلکه  نقش موثری در سلامتی

و تقویت سیستم های قلبی، تنفسی و عروقی بدن داشته است و در ضمن بر بهبود کیفیت

زندگی اجتماعی و فردی اثر خواهد گذاشت.

اثرات دوچرخه سواری بر سلامت

دوچرخه سواری همیشه به عنوان ورزشی ساده برای تمام سنین پیشنهاد شده که در

گروه ورزش های هوازی جای گرفته است و اما در تعریف ورزش های هوازی باید گفت

که فعالیت هوازی به آن دسته از فعالیت هایی گفته می شود که بیش از 3 دقیقه طول می کشند و شدت فعالیت در آن ها کم است.

هم چنین از اثرات فیزیولوژیکی فعالیت های هوازی، می توان به مواردی چون،

تقویت دستگاه قلبی و عروقی، افزایش شبکه مویرگی در عضلات قلب و بدن، افزایش تهویه ریوی و افزایش حجم تنفسی اشاره نمود.

و در مجموع ﺑﯿﺸﺘﺮین ﻓﻌﺎلیت های ورزﺷﯽ  ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﯾﺪن و دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری،

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎرآﯾﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ  ﻗﻠﺒﯽ و ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺷﻮﻧﺪ و  در واقع ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی

ﻛﻪ ﻣﯽ دوﻧﺪ از دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ ورزش ﺗﻜﻤﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ.

ﺿﻤﻦ اﯾﻨﻜﻪ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﻛﺸﺸﯽ ﻧﯿﺰ کمک خواهد کرد.

هم چنین، فردی که تصمیم به گرفتن رژیم غذایی داشته و به دنبال کاهش وزن می باشد،

می تواند در کنار رژیم غذایی خود، ورزش دوچرخه سواری را هم انجام داده تا روند کاهش

وزن او با سرعت بیشتری انجام گیرد. زیرا دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ بدن

را ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ھﺎ ﭘﺲ از آن ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪن ﺗﺎن ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ورزش ھﻢ ﺑﻪ ﺳﻮزاﻧﺪن

ﮐﺎﻟﺮی ھﺎ اداﻣﻪ خواهد داد و طی تحقیقات به عمل آمده، دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاری

ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ آرام 12 ﻣﺎﯾﻞ در ﺳﺎﻋﺖ ( 19.5 کیلومتر در ساعت ) در ﺟﺎده ای ﺻﺎف  450 ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮی در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ نماید.

تا کنون هر چه درباره دوچرخه و دوچرخه  سواری گفته  شد، اثرات فردی دوچرخه بوده است،

اثرات مثبت دوچرخه سواری در جامعه

در حالی که از اثرات مثبت دوچرخه سواری در جامعه باید گفت که حساسیت و اهمیت ورزش،

سلامتی افراد جامعه ، آلودگی محیط زیست و مشکلات حمل و نقل و ترافیک شهری موضوعاتی

بودند که باعث شد در زمینه ترویج و اشاعه فرهنگ دوچرخه سواری در جامعه و ارتقاء سطح

آگاهی عمومی جامعه نیز همواره مورد توجه قرار بگیرد و در این راستا استفاده از دوچرخه

و ترویج فرهنگ آن به عنوان بهترین جایگزین خودروهای  آلاینده  محیط  زیست درسفرهای

کوتاه درون شهری، سال های زیادی است که درکشورهای اروپایی رواج  یافته است.

بنابراین در انتهای مطلب باید گفت که دوچرخه و دوچرخه سواری از جایگاه ویژه ای در

حفظ سلامت روحی و جسمی افراد برخوردار می باشد و هم چنین استفاده از دوچرخه

به منظور حمل و نقل شهری نقش به سزایی در کاهش ترافیک  شهری، کاهش دهندگی

آلاینده ها و حفظ  محیط زیست خواهد داشت و  لازم است که  امروزه برای  داشتن زندگی

سالم تر، استفاده از دوچرخه در زندگی افراد نقش پر رنگ تری را داشته باشد.

 

 

 

 

 

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها